Algemene voorwaarden

Logo Dierreflectie Minke van den Bergh

Definities:

 • Opdrachtnemer: Reflections by Minke van den Bergh vertegenwoordigd door Minke van den Bergh in de functie van kynologisch instructeur / trainer / coach
 • Opdrachtgever / cursist: persoon of instantie OF bezitter / eigenaar van één of meer honden die een overeenkomst met Reflections by Minke van den Bergh aangaat.
 • Opdracht: de afgesproken dienst / les. Verrichten van de afgesproken dienst(en) door opdrachtnemer: privéles, advies, coaching, workshop of training.

 

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 52793133
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever / cursist en opdrachtnemer / instructeur, tenzij voor een specifieke dienst andere voorwaarden schriftelijk zijn afgesproken.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders afgesproken.
 • Prijswijzigingen worden duidelijk en voordat deze ingaan gecommuniceerd.

Rechten en plichten instructeur:

 • Instructeur is niet aan te merken als eigenaar / bezitter van de hond.
 • Bij slechte of extreme weersomstandigheden kan de instructeur naar eigen inzicht de les aanpassen.
 • Reflections by Minke van den Bergh heeft het recht om foto’s / films tijdens de lessen te maken, dit materiaal blijft eigendom van Reflections by Minke van den Bergh en mag door Reflections by Minke van den Bergh naar eigen inzicht en voor lesdoeleinden gebruikt worden.
 • Instructeur verklaart hierbij kennis te hebben van honden EHBO.
 • Mocht Reflections by Minke van den Bergh onverhoopt een dienst moeten annuleren of verzetten dan zal in overleg met de cursist een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Instructeur heeft het recht om lessen (tijdelijk) op non-actief te zetten in verband met bijvoorbeeld vakantie of ziekte van instructeur.
 • Instructeur behoudt zich het recht voor om een hond te weigeren bij vertoon van herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

Rechten en plichten cursist:

 • Voorafgaand aan de eerste les dient het aanmeldformulier ingevuld in het bezit te zijn van Reflections by Minke van den Bergh. Door invulling van het aanmeldformulier geeft de cursist aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Cursist verklaart hierbij Reflections by Minke van den Bergh op de hoogte te houden met betrekking tot de gezondheid van de hond.
 • Cursist kan een afgesproken les tot minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Indien cursist hier niet aan voldoet, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
 • Elke cursist van Reflections by Minke van den Bergh wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheids-verzekering te hebben afgesloten waarin schade veroorzaakt door huisdieren is verzekerd.
 • Deelname aan de lessen van Reflections by Minke van den Bergh gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist.
 • De kosten van de lessen dienen na ontvangst van de factuur door overschrijving binnen de gestelde termijn door de cursist voldaan te worden.
 • Het maken van foto’s / films tijdens de lessen is toegestaan, deze toestemming betreft slechts persoonlijk gebruik. Voor het openbaar maken van dergelijk materiaal is schriftelijke toestemming van Reflections by Minke van den Bergh nodig.
 • Cursist heeft te allen tijde het recht om de lessen te beëindigen, reeds betaalde gelden worden dan niet aan cursist gerestitueerd.
 • Cursist heeft het recht en de mogelijkheid om via email een klacht in te dienen bij Reflections by Minke van den Bergh

Geschillen en toepasselijk recht:

 • Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, die Reflections by Minke van den Bergh dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door de opdrachtgever / cursist verschuldigde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever /cursist.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens gebied Reflections by Minke van den Bergh is gevestigd.
 • Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.